Utbildning och forskning inom kulturmiljöområdet

Kulturmiljö är ett brett begrepp som omfattar teman som undersöks inom många olika områden. Tvärvetenskaplig forskning kring begreppet kulturmiljö håller först nu på att etableras, men kärnfrågor inom området har redan länge behandlats inom till exempel landskapsforskningen. Kulttuuriympäristötutkimuksen seura (föreningen för kulturmiljöforskning), som grundades 2014, har i uppgift att förena experter inom området samt att främja utvecklandet av forskning inom området och dess samhälleliga genomslagskraft.

Forskning som gjorts under beteckningen kulturmiljö har i Finland traditionellt stött förvaltningen och betonat till exempel museologi, arkeologi, etnologi och arkitektur. Grundläggande forskning som tangerar kulturmiljön och som har utvecklat teori- och begreppsunderlaget inom området har under årtionden gjorts till exempel inom kulturgeografi, konsthistoria, miljöhistoria, kulturforskning, landskapsekologi, miljöpsykologi, miljöestetik, landskapsarkitektur och ämnet landskapsforskning. All forskning som behandlar mänsklig verksamhet och de lokaler och miljöer den ger upphov till kan definieras som kulturmiljöforskning.

Utbildningsbehovet inom kulturmiljöområdet möts av det omfattande och tvärvetenskapliga magisterprogrammet för forskning kring begreppet kulturmiljö (Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus, KUOMA) som erbjuds vid institutionen för konst- och kulturforskning, som inledde sin verksamhet vid Jyväskylä universitet 2014.

Vid sidan av magisterprogrammet för forskning kring begreppet kulturmiljö erbjuds det vid de finländska universiteten och yrkeshögskolorna många studiehelheter som ger färdigheter för forskning inom kulturmiljöområdet och andra arbeten inom området. Åbo universitets utbildningsprogram för kulturproduktion och landskapsforskning (Kulttuurituotannon ja maisemautbildningsprogram för kulturproduktion och landskapsforskningntutkimuksen koulutusohjelma) erbjuder studiehelheter från kandidatutbildning till fortsatta studier. Experter på kulturmiljöområdet som utexaminerats från ämnet landskapsforskning arbetar till exempel vid Museiverket, Forststyrelsen och som kulturmiljöexperter inom kommuner.

Kulturmiljöområdet tangeras också inom många studiehelheter inom miljöpolitik, samhällsplanering, landskapsarkitektur, landskapsplanering och konservering samt nätbaserade biämneshelheter i stil med Stadsakademin (Kaupunkiakatemia), som koordineras av Helsingfors universitet. Dessutom planeras en fortbildning för experter som behandlar teman som anknyter till kulturmiljön.

Mer information om utbildningen inom området och de studiehelheter som tangerar temat fås från de högskolor som ordnar utbildningarna i fråga.

Publicerad 07-03-2016 kl. 11.15, uppdaterad 11-10-2019 kl. 14.44