Regionala kulturmiljöaktörer

Regionala aktörer på olika håll i Finland är experter på sin egen kulturmiljö och sitt eget byggnadsarv. Exempelvis landskapsmuseerna ger lokala museer och andra aktörer handledning och råd i frågor som berör kulturmiljön. Landskaps- och stadsmuseerna tillhandahåller ofta information om kulturmiljön också i form av webbtjänster och -utställningar som är öppna för alla.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, det vill säga NTM-centralerna, deltar i vården av det egna områdets kulturmiljö bland annat genom att fungera som samarbetspartner och bevilja finansiering. I många områden finns arbetsgrupper för kulturmiljön där olika aktörer tillsammans funderar på hur miljön ska vårdas och utvecklas. Utöver museerna och NTM-centralerna kan också landskapsförbunden och Forststyrelsen medverka i arbetet.

Även kommunerna spelar en central roll i vården av kulturmiljön. De ansvarar bland annat för planeringen av markanvändningen, byggandet och övervakningen av rivandet av byggnader, landskapstillstånd samt kultur- och skolåtgärder i sitt område. Dessutom äger kommunerna kulturhistoriskt betydelsefulla objekt.

Utöver dessa finns det inom branschen många föreningar och organisationer som sköter om objekt, påverkar planläggningen och tar ställning. Föreningar arbetar på såväl lokal, regional som nationell nivå. På olika håll i Finland finns ombyggnadscentraler som ger råd i synnerhet i frågor som berör vården av byggnadsarvet.

Publicerad 07-03-2016 kl. 11.14, uppdaterad 11-10-2019 kl. 14.40