Begrepp i anslutning till kulturmiljö och renovering

Miljöministeriet och Museiverket har tillsammans utarbetat en förteckning över de mest centrala och vanligaste begreppen i anslutning till kulturmiljö och renovering. Syftet med förteckningen är att förenhetliga begreppen och deras definitioner åtminstone i miljöförvaltningens och Museiverkets verksamhet och produkter. Förhoppningen är att begreppen skall användas allmänt. Det skulle främja diskussionen om kulturmiljön och göra det lättare för alla parter att delta i den.

Förteckningen grundar sig på de begrepp som förekommer i markanvändnings- och bygglagen. Som utgångsmaterial för definitionerna har använts bl.a. internationella avtal, tidigare publikationer, Nykysuomen sanakirja och Kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Begreppen har definierats utan beskrivningar, så kort, enkelt, allmänspråkligt och värderingsfritt som möjligt.

De finsk- och svenskspråkiga begreppen sammanfaller inte alltid helt och håller, eftersom vissa begrepp i det ena språket har fått en etablerad betydelse som är vidare eller snävare än i det andra.

Publicerad 18-01-2016 kl. 15.29, uppdaterad 18-01-2016 kl. 15.29