Information om tjänsten Varkulturmiljo.fi

Varkulturmiljo.fi är en tjänst för alla som erbjuder information om olika kulturmiljöer och skötseln av dem, och styr via länkar till källor med tilläggsuppgifter, andra nättjänster.

Tjänsten Varkulturmiljo.fi grundar sig på tjänsten Byggnadsarv.fi som fungerat sedan 2006. Byggnadsarv.fi avslutades när Varkulturmiljo.fi togs i användning i april 2016. Tjänstens innehåll har utvidgats att omfatta kulturmiljöns alla delområden. En stor del av artiklarna som bildat kärnan i Byggnadsarv.fi har flyttats till den nya tjänsten. Tjänstens utseende har planerats av den visuella planeraren Niina Silvasti.

Tekniskt genomförande

Fujitsus NetCommunity 9 -innehållsproduktionssystemet fungerar som tjänstens tekniska underlag. Miljöministeriet svarar för tjänstens tekniska utveckling.

Inget register över tjänstens användare

Man kommer inte att föra ett personregister över tjänstens användare. I samband med respons ber man om användarens e-postadress och/eller andra kontaktuppgifter. Användaren kan skicka responsen anonymt, men måste uppge sina kontaktuppgifter om han eller hon vill ha svar på responsen.

Användning av cookies och kontroll av användningen

I tjänsten Varkulturmiljo.fi används cookies. En del av dem hör till webbplatsen funktioner, en del till statistikföring av webbplatsens användning. Användaren kan om han eller hon vill vägra mottagandet av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. Detta kan emellertid orsaka brister i webbplatsens funktion. Vid användning av webbplatsen samlas allmänna statistiska uppgifter in för utveckling av tjänsten. Sådana uppgifter är webbplatsens besökarantal, hur populär webbplatsen är, från vilken sida besökaren har kommit till tjänsten, de mest använda sökorden och webbläsarna. Uppgifter som samlas in är bland annat användarens IP-adress, klockslag, använda sidor, typ av webbläsare, använt operativsystem och skärmens upplösning. Användarstatistiken grundar sig på serverns logguppgifter samt Google Analytics -rapporteringen där Google Analytics -programmets cookie och JavaScript-kod används.

Innehåll

Tjänsten har fyra huvudinnehållsområden: Vårda och bevara, Utforska och bekanta dig, Lär dig och inspirera samt Europeiska kulturmiljödagarna Till huvudinnehållsområdena leder koncentrerade allmänna texter till vilka hör fördjupande artiklar samt länkar till andra webbtjänster. I nyheterna berättar man om aktuella projekt, evenemang, nya webbtjänster, publikationer och så vidare med anknytning till kulturmiljön.

De som ordnar evenemang kring kulturmiljön kan skicka uppgifter om evenemanget med ett webbformulär till evenemangskalendern. Redaktören omarbetar evenemangsanmälningarna vid behov före publicering. Varkulturmiljo.fi har även ett Facebook- och Instagramkonto. Alla intresserade kan prenumerera på tjänstens nyhetsbrev. 

Tjänstens redaktion ansvarar inte för riktigheten, aktualiteten eller den tekniska kompatibiliteten hos information som upprätthålls av andra och öppnas via länkar. Tjänsten Varkultumiljö.fi länkas inte till kommersiella webbplatser. Webbplatsen redaktion har rätt att bestämma om en länk godkänns för tjänsten.

Sökegenskaper

Det går att söka efter information på webbplatsen med friords- och ämnesordssökning samt med hjälp av sidkartan. Man har gett både webbplatsens sidor och länkar ämnesord. Friordssökningen riktas till hela tjänstens innehåll, inklusive ämnesorden, samt textdokumentens och PDF-dokumentens innehåll. Sidkartan skapas av den dynamiska webbplatsen och på den syns alla tjänstens enskilda sidor.

Upphovsrätt till innehåll och annan lagstiftning

I fråga om innehållet i tjänsten följs gällande upphovsrättslagstiftning. Den person eller organisation som har producerat innehållet samt miljöministeriet och Museiverket har upphovsrätten till innehållet. Museiverket eller miljöministeriet ansvarar inte till någon del för innehållet i materialet på webbplatsen, för upphovsrätterna i anslutning till det eller för övriga rättskränkningar, förutom i de fall där de själva har producerat innehållet i materialet.

De som producerar material till tjänsten ansvarar för att upphovsrätten och annan lagstiftning följs i fråga om det producerade materialet. Med material avses här allt material, till exempel artiklar och bilder. Den som producerar material till tjänsten försäkrar sig om och ansvarar för att han eller hon har all upphovsrätt och andra rättigheter som behövs till det material som skickats samt rätt att överlåta materialet till webbplatsen. Den som producerar material försäkrar sig också om att han eller hon inte har överlåtit eller kommer att överlåta ensamrätten till materialet till en tredje part. Upphovsrätten till materialet förblir hos den som producerat det.

Den aktör som producerar material till tjänsten ansvarar också för att annan tillämplig lagstiftning, särskilt lagstiftningen om integritetsskydd, följs. Den som producerar material ansvarar också för att han eller hon har fått de samtycken som behövs, till exempel av alla personer som syns på en bild, så att materialet kan publiceras på webbplatsen. När en nyhet eller artikel skickas för publicering, beviljar innehavaren av upphovsrätten tjänsten Varkulturmiljo.fi tillstånd att publicera artikeln. Det material om erbjuds och beställts godkänns för publicering på det villkor att materialet utan ersättning får publiceras i tjänsten Varkulturmiljo.fi och/eller på Facebook-sidan för tjänsten Varkulturmiljo.fi. Nyttjanderätten beviljas utan ersättning, om inget annat skilt överenskommits.

Redaktionen har rätt att vid behov redigera materialet i enlighet med god journalistisk sed.

Producenten av materialet ansvarar för det material som denne skickat till tjänsten Varkulturmiljo.fi och för att materialet ifråga inte kränker tredje parters upphovsrätt, industriella äganderätt eller andra skyddade rättigheter, eller strider mot användarvillkoren för webbplatsen, lag eller god sed, eller orsakar skada eller störningar för webbplatsens administratör, andra användare eller tredje parter. Producenten av materialet förbinder sig att ersätta webbplatsens administratör eller tredje parter för eventuella kostnader och skador som uppstår.

Publicerad 09-03-2016 kl. 14.15, uppdaterad 26-04-2019 kl. 14.16

Ämne: