Maailmanperintöstrategialle laadittiin toimeenpanosuunnitelma

Uutinen 9.1.2017 klo 9.12
mp-strategia_kansi
© Kuvakaappaus julkaisun kannesta

Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelmassa konkretisoidaan vuonna 2015 valmistuneen kansallisen maailmanperintöstrategian tavoitteet ja toimenpiteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä sai työnsä päätökseen lokakuussa ja suunnitelma on nyt julkaistu verkossa.

Suomen maailmanperintökohteet tukena toteutustapojen laatimisessa

Toimeenpanosuunnitelma jakautuu strategian mukaisesti viiteen päälinjaukseen: Suomen maailmanperintöpolitiikka, maailmanperintökohteiden säilyttäminen, voimavarat ja osaaminen, maailmanperintötietoisuus ja kohteiden esittely sekä yhteisöt.

Strategian päälinjaukset sisältävät 14 tavoitetta, joiden alla on yhteensä 41 toi­menpidettä. Näille strategian toimenpiteille työryhmä esittää toimeenpanosuunnitelmas­sa yli 90 konkreettista toteutustapaa.

Työryhmä vieraili työnsä aikana kaikissa Suomen maailmanperintökohteissa. Toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousseet konkreettiset tavoitteet ilmenevät nyt toimeenpanosuunnitelman linjauksina.

Toteutustapojen lisäksi toimeenpanosuunnitelma sisältää oheistekstejä maailmanperintö­kohteiden hankkeista ja hyvistä käytännöistä. Nämä käytännön esimerkit kertovat erityisesti maa­ilmanperintökohteiden vaikuttavuudesta.

Maailmanperintösopimus velvoittaa

Suomi on maailmanperintösopimuksen jäsenvaltiona sitoutunut muun muassa vaalimaan ja säilyttämään maailmanperintöä, suojelemaan ja välittämään kohteiden yleismaailmallisesti erityiset arvot tuleville sukupolville, huolehtimaan kohteiden esittelystä sekä välittämään tietoa maailmanperinnöstä.

Maailmanperintöstrategian mukaan Suomi on vastuullinen maailmanperintövaikuttaja, jonka maailmanperintökohteet toimivat suojelun, ylläpidon ja esittelyn mallina muille. Maailmanperintökohteet ovat kaikkien yhteistä elävää perintöä, josta jokainen voi päästä osalliseksi.

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta, joista kuusi edustaa kulttuuriperintöä ja yksi luonnonperintöä. Maailmanperintökohteet ovat alueensa voimavara, jotka yhtäältä toimivat vetovoimaisina matkailukohteina edistäen osaltaan alueen elinkeinotoimintaa. Toisaalta kohteet ovat myös monimuotoisia oppimisympäristöjä, ja tukevat kestävää kehitystä ja elinikäistä oppimista.

Keskeinen edellytys strategian toimeenpanon onnistuneelle toteutumiselle on maailman­perintökohteen vastuutahon ja sidosryhmien välinen yhteistyö. Maailmanperintökohteen hoitokunnan rooli ja vastuu resurssien hankinnan osalta koros­tuu. Yhteinen ymmärrys maailmanperintökohteen erityisluonteesta takaa mahdollisuudet kohteen kestävälle käytölle ja toiminnan kehittämiselle kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Miten tästä eteenpäin?

Kansallisen maailmanperintöstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman toteutumista seurataan osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön virkatyötä. Kansallinen koordinaatiovastuu on Museovirastolla ja Metsähallituksen luontopalveluilla.

Toimeenpanosuunnitelman toteutumisesta välitetään tietoa joka toinen vuosi järjestettävissä maailmanperintöfoorumeissa. Keskeisenä yhteistyökumppanina toimii Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys.

Mirva Mattila, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lue lisää:

Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025 [pdf]

Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015–2025 [pdf]