Tegel

Brända lertegel tillverkas av lera, sand, sågspån samt andra organiska ämnen. Eftersom lerjordarna i Finland innehåller järnoxid har de brända lerteglen traditionellt varit röda, varför de även kallas rödtegel. Byggstenar för murning som tillverkats av andra material (kalksand, betong) har också kallats tegel.

Man har byggt av tegel i flera tusen år. I Finland började man använda och tillverka tegelstenar på 1200-talet med byggandet av slott och kyrkor. De tegelbruk som grundades var lokala produktionsanläggningar. Den egentliga tegelindustrin uppstod på 1700-talet. Stommen i större byggnader murades av tegelstenar, tills de ersattes av betong på 1960-talet.

Den traditionella tegeltypen är massivtegel, som saknar håligheter. Ytterväggar av massivtegel murades med tanke på värmeisoleringen oftast två tegelstenar tjocka. Till att börja med följde varje tegelfabrik sin egen dimensionering av tegelstenarna. År 1897 definierade tekniska föreningens arkitektklubb dimensionerna för finskt normaltegel (NRT) till 270 mm x 130 mm x 75 mm. Modultegel (MRT) 285 mm x 85 mm x 85 mm introducerades på 1960-talet.

Massivteglet fick sällskap av ett nytt slags tegel, när man år 1931 började tillverka håltegel. Under de påföljande årtiondena kunde hålen vara kvadratiska, sexkantiga eller rombformade. Även antalet hål varierade. En yttermur av håltegel behövde vara endast 1½ tegelsten tjock.

Skador på en massiv tegelstomme är förvittring av ytan samt sprickor. Fasadtegel kan vid behov bytas ut. Orsaken till sprickorna måste klarläggas först, vilket man med fördel ska lämna åt en expert.

Länkar

Teglets historia i Finland. (på finska).
http://www.nba.fi/tiili/
[Museiverket]

Tak.
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/tak/
[Stockholms läns museum]

Jokelan tiilitehdasperinne r.y. Traditionsföreningen för tegelfabriken i Jokela. (på finska)
http://www.tiilitehdasperinne.com/
[Jokelan tiilitehdasperinne r.y.]

Tekniskhistoriska Samfundet THS rf.
http://www.ths.fi/ths_svenska.htm
[Teknikhistoriska samfundet THS rf]


TiiliSJe04_2006 002.jpg
Ytterväggen av en förrådsbyggnad. Sirkkaliisa Jetsonen, MV/RHO.